روانشناسی اجتماعی

No image available
محیط های کاری زمینه های اجتماعی هستند. زمینه هایی که افراد در آنها ساعت های زیادی در روز باهم تعامل دارند. نگرش های مربوط به کار: ماهیت و اثرات رضایت شغلی رضایت شغلی: علت های آن بیشتر افراد معتقدند از شغلشان رضایت دارند. تا حدودی این موضوع انعکاس تاثیر ناهماهنگی[...]
No image available
روان شناسی اجتماعی و نظام حقوقی بازجویی های پلیس بهترین راه بازجویی از مظنون چیست؟ ما ترجیح می دهیم که پلیس از رویکرد استنطاقی، یعنی جستسجوی کشف حقیقت استفاده کند تا اینکه بخواهد از رویکرد هماوردی، یعنی سعی برای اثبات مقصر بودن متهم استفاده کند. یک امکان برای جلوگیری از[...]
No image available
ما همه به گروه ها می پیوندیم. بعضی از گروه ها موقتی هستند و برای تحقق هدف های خاصی به وجود می آیند. گروه های دیگر ماهیتا بسیار بادوام تر بوده و بر موضوع و فعالیت های بسیار متفاوتی متمرکز می شوند. گروه هایی که ما به آنها می پیوندیم[...]
No image available
دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری نقش عوامل زیست شناختی: از غریزه تا چشم انداز تکاملی این گونه نظریه ها معتقدند که خشونت انسان ناشی از تمایلات ذاتی به پرخاشگری است که معروف ترین آنها فروید می باشد. دیدگاه مشابه لورنز(1974) بیان می کند پرخاشگری اساسا از غریزه ذاتی جنگیدن ناشی[...]
No image available
رفتار جامعه پسند یعنی هر رفتاری که به دیگران سود برساند. این اصطلاح درباره اعمالی به کار می رود که هیچ سود مستقیمی به فرد نمی رساند و حتی ممکن است حاوی خطراتی نیز باشد. نوع دوستی مشخصا به معنی ملاحظات غیر خودخواهانه در جهت رفاه دیگران می باشد. پاسخ[...]
No image available
نفوذ اجتماعی یعنی تلاش از سوی یک یا بیش از یک فرد برای تغییر دادن نگرش ها، باورها، ادراک ها یا رفتارهای یا افراد دیگر. همرنگی یعنی فشار برای رفتار کردن به شیوه هایی که از سوی گروه یا جامعه قابل قبول یا مناسب تشخیص داده می شود که مقاومت[...]
No image available
روابط وابستگی متقابل با خانواده و دوستان در برابر تنهایی وابستگی متقابل ویژگی مشترک همه روابط نزدیک است. وابستگی متقابل به یک ارتباط میان فردی اطلاق می شود که در آن دو فرد به طور مداوم بر زندگی های یکدیگر تاثیر می گذارند. نیاز ما به همدم و همراه یک[...]
No image available
انسان ها انگیزه دارند که با یکدیگر پیوند برقرار کنند. ما از لحاظ نوعی نیاز دلبستگی، یعنی نیاز به ارتباط یافتن با هم قطاران، به صورتی دوستانه با یکدیگر تعاون داریم. ما انتخاب می کنیم که با بعضی ها باشیم و از بعضی ها دوری کنیم. جاذبه متقابل به نگرشی[...]
No image available
ماهیت و منشا تصور قالبی، پیش داوری و تبعیض تصورات قالبی به عنوان جز شناختی نگرش نسبت به یک گروه اجتماعی در نظر گرفته می شوند و شامل باورهایی درباره اینکه یک گروه خاص چگونه است، هستند. پیش داوری جز عاطفی نگرش محسوب شده یا عبارت از احساساتی است که[...]
No image available
اینکه ما درباره خودمان چگونه می اندیشیم، نه تنها بر انتخاب ها و رفتارهای ما اثر دارد، بلکه به عنوان نقطه مرجعی در خدمت درک ما از دیگران و تعامل ما با آنهاست. اندیشیدن درباره خود: هویت شخصی در برابر هویت اجتماعی افراد بسته به اینکه در یک لحظه کجای[...]
No image available
روان شناسان اجتماعی اصطلاح نگرش را برای اطلاق به ارزشیابی افراد از تقریبا هر جنبه ای از جهان اجتماعی به کار می برند. با وجود این، نگرش ها در بسیاری از حیطه ها مثل مورد ازدواج همجنس و جداسازی نژادی مدارس همیشه به طور یکدست مثبت یا منفی نیستند، بالعکس،[...]
No image available
ادراک اجتماعی یعنی درک دیگران و پی بردن به اینکه چه جیزی آنان را وادار به عمل کرده است که این ادراک اجتماعی خود یک تکلیف پیچیده و فریبنده است. مردم در زندگی ما آنچنان نقش مهمی دارند که چاره ای نداریم جز اینکه با تلاش زیاد، سعی کنیم آنها[...]
No image available
شناخت اجتماعی یعنی راه هایی که ما اطلاعات مربوط به جهان اجتماعی را تفسیر، تحلیل، ضبط و استفاده می کنیم. به عبارت دیگر، اینکه ما درباره مردم دیگر، روابط خود با آنها و محیط های اجتماعی ای که در آنها زندگی می کنیم، چگونه می اندیشیم. این اندیشه همیشه کاملا[...]
No image available
چرا ما می کوشیم عضو گروهی شویم؟ پاسخ در نفوذ از جانب دیگران و ادراک ما از خودمان نهفته است. توانایی های ما بخشی از خودپنداره ماست(که از طریق مقایسه ما با دیگران شکل گرفته است)، یعنی آنچه که روان شناسان اجتماعی به آن مقایسه اجتماعی می گویند. خودپنداره عمدتا[...]