دستورالعمل هاي خود مراقبتي به هنگام تجربه استرس

با شيوع ويروس جديد كرونا، تغييراتي در سبك زندگي افراد اتفاق افتاد كه اين تغييرات استرس هايي را با خود به همراه دارد. در اينجا دكتر پيمان دوستي، دستورالعمل هايي را در چند گام براي خود مراقبتي به هنگام تجربه استرس، خصوصا در زمان شيوع كرونا ويروس پيشنهاد مي دهد: