آزمون سنجش احساس خود-ارزشمندی

آزمون سنجش احساس خود-ارزشمندی توسط دوستی و حسینی نیا (۱۳۹۹) ساخته شد. نمره گزاری این آزمون به صورت یک طیف لیکرت ۵ درجه‌ای از گزینه های هرگز تا همیشه می‌باشد. نمره کلی این آزمون عددی بین ۲۶ تا ۱۳۰ است که احساس خود-ارزشمندی شما را مورد سنجش قرار می‌دهد. این ابزار چهار خرده مقیاس شامل ۱)‌ روابط بین فردی، ۲) پذیرش خود، ۳) احساس شایستگی، و ۴) معنای زندگی را نیز مورد سنجش قرار می‌دهد. در مطالعه دوستی و حسینی نیا (۱۳۹۹)، آلفای کرونباخ این ابزار برای نمره کل احساس خود-ارزشمندی ۹۶/۰، و برای خرده مقیاس‌های ۱)روابط بین فردی ۸۹/۰، ۲)پذیرش خود ۹۱/۰، ۳)احساس شایستگی ۸۶/۰، و ۴)معنای زندگی ۹۴/۰ می‌باشد. میانگین نمره کل احساس خود-ارزشمندی برای نمونه مورد مطالعه ۶۰/۵۶ بود. همچنین ضریب همبستگی باز آزمایی ۱۰ روزه این ابزار برای نمره کل احساس خود-ارزشمندی ۹۸/۰ و برای خرده مقیاس‌ها به ترتیب ۹۸/۰، ۹۸/۰، ۸۷/۰، و ۹۷/۰ بود.

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش احساس خود-ارزشمندی

از اینجا می توانید به صورت آنلاین و رایگان، به این آزمون پاسخ دهید.

آزمون سنجش احساس خود ارزشمندی

داوطلب گرامی

لطفا در خصوص هر سوال، گزینه ای که در ۶ ماه گذشته بیشتر با وضعیت حال شما همخوان بوده است را انتخاب نمایید.

می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.
می بایست این فیلد را تکمیل نمایید.

درباره دکتر پیمان دوستی

پیمان دوستی: موسس مرکز روانشناسی پذیرش و تعهد، مربي پذيرش و تعهد درماني(درمان مبتني بر پذيرش و تعهد)، مولف و مترجم كتاب هاي اكت، درمانگر اختلالات اضطرابی، افسردگی و وسواس
این نوشته در پرسشنامه ها و ابزارهای پژوهش ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.