سامانه روانسنجی

مراجعین محترم

در راستای حفظ محیط زیست و استفاده کمتر از کاغذ، پرسشنامه های پرکاربرد را به صورت الکترونیکی آماده کرده ایم تا چناچه شما نیاز به پاسخ به پرسشنامه داشتید، از این طریق به آنها پاسخ دهید. برای استفاده از این خدمات، با مسئول پذیرش  ۰۹۱۰۱۹۸۲۹۰۱ هماهنگ کنید.

 آزمون اضطراب بزرگسالان آزمون افسردگی بزرگسالان آزمون طرحواره های ناسازگار اولیه
 آزمون اضطراب کودکان و نوجوانان  آزمون سنجش هراس و حملات وحشتزدگی آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان
آزمون سنجش نیازها  آزمون سنجش خصومت و پرخاشگری  آزمون سنجش شرم از تصویر بدنی و سبک زندگی موثر بر وزن
 آزمون سنجش سبک های فرزندپروری   آزمون سنجش ویژگی های بالینی و سلامت روان  آزمون هوش هیجانی
آزمون سنجش عملکرد خانواده  آزمون چندوجهی مینه سوتا (MMPI)  آزمون های مشاوره پیش از ازدواج
 آرمون احساس شکست