دوره های ویژه روان شناسان

کارگاه درمان های موج سوم رفتار درمانی

محتوای دوره:

نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT)

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت/ ACT)

درمان متمرکز بر شفقت (CFT)

توجه آگاهی/ ذهن آگاهی (Mindfulness)

شیوه برگزاری: مبانی نظری + کار عملی+ ایفای نقش

زمان برگزاری: از فرورین ۹۹ پنجشنبه ها از ساعت ۱۴ الی ۲۰

مخاطب: روانشناسان، مشاوران، مددکاران

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مبلغ دوره: ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال

پیش پرداخت: ۲۰۰۰۰۰۰ ریال

اطلاعات بیشتر: ۴۴۱۰۶۶۷۷ (۰۲۱)

ثبت نام

کارگاه درمان های موج سوم رفتار درمانی

برای مثال: پیمان دوستی

برای مثال: روان شناسی

لطفا صبر کنید
ثبت نام

کارگاه درمان های موج سوم رفتار درمانی

برای مثال: پیمان دوستی

برای مثال: روان شناسی

لطفا صبر کنید