دوره های ویژه روان شناسان

نام کارگاه:

کارگاه مقدماتی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کارگاه پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد ثبت نام همزمان کارگاه مقدماتی و پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
شیوه برگزاری

حضوری

تکمیل

آنلاین

تکمیل

حضوری

تکمیل

حضوری

تکمیل

محتوای کارگاه:

نظریه چهارچوب ارتباطی (RFT)

توجه آگاهی (Mindfulness)

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)

کاربرد شفقت در ACT

تمرین جلسه درمان با رول پلی زیر دوربین سوپر ویژن کارگاه مقدماتی + کارگاه پیشرفته
مدرس:

دکتر پیمان دوستی

زمان

۵، ۶ و ۱۲ تیر

۹ الی ۱۷

۱۳، ۱۹ و ۲۰ تیر

۹ الی ۱۷

۵، ۶، ۱۲، ۱۳، ۱۹ و ۲۰ تیر

۹ الی ۱۷

هزینه ثبت نام:

۱۳۰۰۰۰۰ تومان

(حضوری)

۸۰۰۰۰۰ تومان

(آنلاین)

۱۳۰۰۰۰۰ تومان

(حضوری)

۲۵۰۰۰۰۰ تومان

(حضوری)

پیش پرداخت:

۳۰۰۰۰۰ تومان

کل مبلغ

۳۰۰۰۰۰ تومان ۵۰۰۰۰۰ تومان
   تکمیل تکمیل تکمیل تکمیل