دوره های ویژه عموم

کارگاه آموزش ذهن برای شفقت ورزی

محتوای دوره: مدیریت هیجان های ناخوشایند مانند غم، خشم، اضطراب، ترس و ….

مدت دوره: ۴ ساعت

زمان برگزاری: می توانید  یکی از تاریخ های جمعه ۲۹ فروردین، جمعه ۵ اردیبهشت، جمعه ۱۲ اردیبهشت، جمعه ۱۹ اردیبهشت، یا جمعه ۲۶ اردیبهشت را انتخاب نمایید.

ساعت دوره: ۱۰ الی ۱۴

مخاطب: عموم مردم

مدرس: دکتر پیمان دوستی

مبلغ دوره: ۱۵۰۰۰۰ تومان (۲۰ درصد تخفیف دارد)

با احتساب ۲۰ درصد تخفیف: ۱۲۰۰۰۰ تومان

اطلاعات بیشتر: ۴۴۱۰۶۶۷۷ (۰۲۱)

ثبت نام

آموزش ذهن برای شفقت ورزی به خود/ ۱۲۰ هزار تومان

برای مثال: پیمان دوستی

برای مثال: روان شناسی

لطفا صبر کنید

 

ثبت نام

آموزش ذهن برای شفقت ورزی به خود/ ۱۲۰ هزار تومان

برای مثال: پیمان دوستی

برای مثال: روان شناسی

لطفا صبر کنید