صفحه اصلی / ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها

 

     

ثبت نام در کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و نظریه چارچوب ارتباطی (ACT/RFT)

ثبت نام در دوره سوپرویژن ACT/ RFT

ثبت نام در کارگاه درمان متمرکز بر شفقت (CFT)

ثبت نام در کارگاه کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی (MBSR)

       

ثبت نام در کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)

ثبت نام در کارگاه واقعیت درمانی

ثبت نام در کارگاه طرحواره درمانی (Schema)

ثبت نام در کارگاه مقاله نویسی