صفحه اصلی / ثبت نام در کارگاه ها

ثبت نام در کارگاه ها

 

     

ثبت نام در کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و نظریه چارچوب ارتباطی (ACT/RFT)

 ثبت نام دوره مجازی رول پلی مداخله در اختلال اضطراب فراگیر

ثبت نام در کارگاه درمان متمرکز بر شفقت (CFT)

ثبت نام در کارگاه کاهش استرس مبتنی بر توجه آگاهی (MBSR)

       

ثبت نام در دوره سوپرویژن ACT/ RFT

ثبت نام در کارگاه واقعیت درمانی

ثبت نام در کارگاه طرحواره درمانی (Schema)

ثبت نام در کارگاه مقاله نویسی

 
 ثبت نام در کارگاه درمان شناختی رفتاری (CBT)