دانلود کتاب و مقاله

مقاله: تاثیر درمان پذیرش و تعهد (ACT – اکت) بر کاهش پرخاشگری Download
مقاله: ارتباط اضطراب کودکان و عملکرد خانواده Download
 کتاب: درمان پذیرش و تعهد با عشق (اکت با عشق) – ACT with LOVE  Download
مقاله: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت ACT) و اختلال شخصیت دوری گزین(اختلال شخصیت اجتنابی): مطالعه تک آزمودنی  Download
 مقاله: تاثیر درمان پذیرش و تعهد (اکت ACT) بر کاهش فرانگرانی، نگرانی اجتماعی و نگرانی سلامتی دانشجویان  Download
مقاله: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت ACT) و اختلال شخصیت مرزی: مطالعه تک آزمودنی  Download
 کتاب: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای کاهش شرم مبتلایان به HIV  Download
Guide of group psychotherapy Based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Download

پاسخ دهید