صفحه اصلی / آسیب شناسی روانی (صفحه 2)

آسیب شناسی روانی

دیدگاه های نظری

گرایشی به سمت آگاه شدن از علتهای رفتار انسان و درمان نابهنجاری دیدگاه نظری نام دارد.  دیدگاه روان پویشی(psychodynamic perspective)، گرایشی نظری است که بر عوامل تعیین کننده ناهشیار رفتار تاکید دارد. نظر زیگموند فروید در مورد اختلالهای روانی، بر انگیزه ها و تعارض های ناهشیار متمرکز بود. عقاید او …

مشاهده بیشتر »

ارزیابی روانی

ارزیابی (assessment)، روشی که به موجب آن متخصصی بالینی، فرد را بر حسب عوامل روانی، جسمانی، و اجتماعی ای که بیشترین تاثیر را بر عملکرد وی دارند، ارزیابی می کند. این اهداف می توانند از این قبیل باشند : الف) تشخیص دادن کسی که به اختلال روانی مبتلاست، ب) مشخص …

مشاهده بیشتر »

طبقه بندی، تشخیص و برنامه های درمان اختلالات روانی

اختلال روانی عبارت است از نشانگان یا الگوی رفتاری یا روانی که اهمیت بالینی دارد و در فرد یافت می شود و با پریشانی فعلی ( مثل نشانه ای عذاب آور) یا معلولیت ( یعنی اختلال در یک یا چند زمینه مهم عملکرد) یا با افزایش قابل ملاحظه خطر مرگ، …

مشاهده بیشتر »

شناخت نا بهنجاری

هرکسی تا اندازه ای در مقطع خاصی از زندگی خود به آشفتگی روانی مبتلا می شود. اختلال های روانی جزیی از تجربه انسان هستند که زندگی هرکسی را مستقیم یا غیر مستقیم، تحت تاثیر قرار می دهند. اغلب این مشکلات، درمان پذیر و خیلی از آنها قابل پیشگیری هستند. تعریف …

مشاهده بیشتر »

بخش سوم : کژکاریهای جنسی (Sexual Dysfuntion)

اختلال هایی که رفتارهای منحرف محسوب نمی شوند و دیگران را قربانی نمی کنند. اصطلاح نابهنجاری جنسی به نا بهنجاری در پاسخدهی و واکنشهای جنسی فرد اشاره دارد. ویژگیهای کژکاریهای جنسی: کژکاریهای جنسی توسط فرد، معمولا بر حسب روابط صمیمی و تقریبا همیشه در بستر انتظارات و ارزشهای فرهنگی درباره …

مشاهده بیشتر »

اختلالهای جنسی – بخش دوم : اختلال های هویت جنسی

هویت جنسی (gender identity) به ادراک خویشتن فرد به عنوان مرد یا زن اشاره دارد. نقش جنسی (gender role) به رفتارها  و نگرشهای فرد که در جامعه او نشانگر مردانگی یا زنانگی هستند، اشاره دارد. جهت گیری جنسی (Sexual orientation) درجه ای است که فرد از لحاظ جنسی جذب اعضای …

مشاهده بیشتر »

اختلال های جنسی – بخش اول : رفتار جنسی نا بهنجار

عملکرد جنسی جنبه ضروری وجود انسان است که می تواند جز بسیار رضایتبخش یا ناراحت کننده زندگی فرد باشد. رفتار  جنسی در صورتی اختلال روانی است که به دیگران صدمه وارد کند ( ایجاد مزاحمت جنسی برای کودک آشکارا اختلال روانی است و … ) یا باعث شود فرد احساس …

مشاهده بیشتر »