صفحه اصلی / نورو سایکولوژی

نورو سایکولوژی

اصول اساسی دارو شناسی روانی

فعالیت های دارو شناختی به دو دسته فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک تقسیم می شوند. به عبارت ساده تر، فارماکوکینتیک عبارت است از شرح آنچه که بدن بر روی دارو انجام می دهد و فارماکودینامیک عبارت است از شرح آنچه که دارو بر روی بدن انجام می دهد. اطلاعات فراموکوکینتیک چگونگی جذب، …

مشاهده بیشتر »

نوروپپتیدها

نوروپپتیدها متنوع ترین خانواده مولکول های پیام رسان در دستگاه عصبی مرکزی هستند. بسیاری از نوروپپتیدها و گیرنده های آنها به طور گسترده ای در دستگاه عصبی مرکزی توزیع شده اند. در مغز بیش از ۱۰۰ نوروپپتید فعال شناسایی شده که از لحاظ زیستی منحصر به فرد هستند. اثرات بسیاری …

مشاهده بیشتر »

علوم اعصاب

مغز انسان مسئول پردازش شناختی هیجانات و رفتارها و هر آن چیزی است که می اندیشیم، احساس می کنیم و انجام می دهیم. هرچند رشد اولیه و کارکرد مغز در بزرگسالی به وسیله عوامل متعددی(مانند تجربیات اپی ژنتیک، محیطی، روانی و اجتماعی) شکل می گیرد، اما مغز ادغام کننده نهایی …

مشاهده بیشتر »

چگونگی ایجاد و شکل گیری دستگاه عصبی مرکزی

درانسان و مهره داران ،دستگاه عصبی از تمایز پوسته خارجی جنین Ectoderm بوجود می آید. پوسته خارجی درطول پشت جنین به صورت یک نوار مسطح و قطور است که به آن صفحه عصبی Neural plate می گویند. یاخته های صفحه عصبی ضمن تکثیر ، داخل رفته یک فرو رفتگی طولی …

مشاهده بیشتر »

سیستم های حرکتی دستگاه عصبی

تونوس tonus  عضلاتی که بصورت مستمر اغلب عضلات را در انقباضی خفیف نگه می دارد . انعکاسهای reflexesنخاعی انعکاسهای نخاعی است که براثر محرکها واکنشهایی را به راه می اندازند. حرکات پیچیده که مراکز آنها در تنه مغزی و عقده ها ی قاعده ای (هسته های خاکستری درون نیمکره های …

مشاهده بیشتر »

مغز

مغز به سه قسمت تقسیم می شود : مغز پسین ، مغز میانی و مغز پیشین متاسفانه هنوز همه پژوهشگران مغز از واژه های مترادف استفاده می کنند و کاربردواژه های یونانی را ترجیح می دهند ، برای نمونه : رومبانسفال (مغز پسین ) مزانسفال (مغزمیانی ) پروزانسفال (مغزپیشین ) …

مشاهده بیشتر »

بافت همبندی عصبی (نوروگلیا)

نورگلیا، سلولهای غیر عصبی در مغز هستند.  این سلولها را در مغز نورگلیای مرکزی و سلولهای شوان را که سازنده غلاف میلین بعضی آکسونهای محیطی هستند،نوروگلیای محیطی می گویند. نورگلیها تحریک پذیری ندارند ، اما اخیرا مطالعات نشان داده که این سلولها دارای پتانسیل آرامش هستند واحتمالا دربرخی از انواع …

مشاهده بیشتر »

سیناپس

محل ارتباط یک نورون را با نورون دیگر سیناپس می خوانند. بیشترین تعداد سیناپسها  از نوع آکسون به دندریت یا آکسون به جسم سلولی است. نورون اول را پیش سیناپسی و نورون بعدی را پس سیناپسی می نامند. بازتاب در بازتاب بازشدن پا، یک نورون حسی، نورون دیگری را تحریک …

مشاهده بیشتر »

ویژگی‌های ساختمانی و عملی یاخته‌های عصبی

نورون دارای هسته ، سیتوپلاسم و غشاء است . بخش‌ هسته دار یاخته عصبی به نام‌های پریکاریونperikaryon و سوما somaخوانده می‌شود. سیتوپلاسم سلول عصبی را نوروپلاسم می‌خوانند . در نوروپلاسم دانه‌های ریبوزم ribosome ، میتوکندری mitochondria، دانه‌های لیزوزومlysosome و دستگاه گلژی golgi، گویچه‌های چربی و مواد رنگی وجود دارد میتوکندری‌ها …

مشاهده بیشتر »

سوخت‌وساز یاخته‌های عصبی

مصرف خون ۱۰۰ گرم مغز در هر دقیقه ۵۵ میلی‌لیتر خون دریافت می‌کند. میزان خون در بخش‌های خاکستری بیشتر از نواحی سفید است . مغز فرد بالغ در حالت استراحت ۱۵% برد ده قلب را به خود اختصاص می‌دهد . در هنگام بالا رفتن فعالیت عصبی ،  مقدار خون در …

مشاهده بیشتر »