صفحه اصلی / نظریه های یادگیری و تفکر

نظریه های یادگیری و تفکر

نیل ای. میلر

شرطی کردن احشایی و بازخورد زیستی تا سال های دهه ۱۹۶۰، باور این بود که شرطی سازی کنشگر تنها برای پاسخ هایی که در برگیرنده ماهیچه های اسکلتی یا مخطط اند میسر است. ماهیچه های صاف و غدد به وسیله دستگاه عصبی خودمختار کنترل می شوند و باور عموم این …

مشاهده بیشتر »

آبرام امسل

آبرام امسل اندیشه های هال را با نظریه پاولف پیوند می زند تا این باور اسپنس را گسترش دهد که خاموشی بر اثر پاسخ های رقیب حاصل از محرومیت ایجاد می شود. نظریه ناکامی چهار ویژگی را مشخص می کند که همه از ناکامی هدف ناشی می شوند. این ویژگی …

مشاهده بیشتر »

کنت دبلیو. اسپنس

کنت دبلیو. اسپنس خدمات های فراوانی به نظریه یادگیری کرد که ما به مهم ترین آنها می پردازیم. یادگیری تمیز دادن در یادگیری تمزی دادن، معمولا به حیوان دو محرک ارائه می گردد و برای پاسخ دادن به یکی از آن دو تقویت می شود. در حوزه یادگیری تمیز …

مشاهده بیشتر »

نظریه واکنشهای هیجانی : ماورر

ماورر از طرفداران نظریه کاهش سایق هال به شمار می آید. او دارای نظریه خاصی به نام واکنشهای هیجانی یا شرطی شدن اضطرابی است. به نظر ماورر شرطی شدن بازتابی پاولف بیشتر به وظایف دستگاه عصبی خود مختار و کنترل اندرونه ها و تنظیم دستگاه گردن خون ارتباط دارد. دستگاه …

مشاهده بیشتر »

یادگیری انتظاری چیس تولمن

چیس تولمن رفتار را از لحاظ مولکولی، یعنی بر حسب جزئیات فیزیکی و فیزیولوژیکی آن توصیف نمی کند، بلکه به خصوصیات و چگونگی کلی آن می پردازد. تولمن آموخته های حیوان را وسیله ای برای رسیدن به هدف مشخصی، مبتنی بر آزمایش و خطا تلقی می کند. حیوان برای نیل …

مشاهده بیشتر »

شرطی شدن مجاورتی – ادوین گاتری

نظام یادگیری گاتری بر مبنای نظریه ثرندایک و پولف استوار است. گاتری در نظریه مجاورتی ( contiguous) خود ارتباط محرک را با پاسخ تاکید می کند. پالوف اصل تقویت را مهم می داند و گاتری تقویت را مردود می شمارد و اصل مجاورت را اساس یادگیری و ارتباط محرک و …

مشاهده بیشتر »

کلارک لئونارد هال

زندگی حرفه ای کلارک لئونارد هال را می توان به سه بخش جداگانه تقسیم کرد. یکی از علاقه های مهم و اولیه او سنجش استعدادها بود. دومین علاقه مهم هال هیپنوتیسم بود و سومین علاقه اش که منجر به شهرت فراوانش شد، مطالعه فرایند یادگیری بود. هال مانند اکثر نظریه …

مشاهده بیشتر »

طبقه بندی مفاهیم

مفاهیم از دیدگاه گانیه به دو گروه عینی و انتزاعی تقسیم می شود. مفاهیم عینی، مفاهیمی هستند که مصداق بیرونی ملموس و مشهود دارن مانند صندلی. مفاهیم انتزاعی، مفاهیمی هستند که به وسیله تعریف مشخص می شوند، مانند عدالت. از دیدگاه برونر مفاهیم به سه گروه ترکیبی، غیر ترکیبی و …

مشاهده بیشتر »

مفهوم سازی

یکی از مهم ترین انواع یادگیری انسان یادگیری مفهوم است که به آن مفهوم سازی نیز می گویند. می توان گفت که مفهوم هسته اصلی تفکر آدمی را تشکیل می دهد. مفهوم سازی یعنی توانایی طبقه بندی، ما از راه طبقه بندی اشیا و امور آنها را شناسایی می کنیم …

مشاهده بیشتر »

تفکر چیست؟

منظور از تفکر، فرایندی است که توسط آن یادگیری های گذشته دستکاری و سازمان دهی می شود. در واقع تفکر عبارت است از باز آرایی یا تغییر شناختی اطلاعات بدست آمده از محیط و نمادهای ذخیره شده در حافظه بلند مدت. این تعریف کلی انواع مختلف تفکر را در بر …

مشاهده بیشتر »